Cymraeg

Rydym ni yn gweithio gyda chi

Grant Stephens Family Law yw un o brif ddarparwyr arbenigol o wasanaethau cyfreithiol teuluol yn Ne Cymru. Wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd, rydym yn cynnig gwasanaeth eithriadol ac rydym yn ymroddedig i ddarparu tryloywder, cefnogaeth a chynrychiolaeth sy'n seiliedig ar ganlyniadau lle mae cleientiaid bob amser yn cael eu rhoi gyntaf. P'un a ydych angen cymorth i gwblhau chwalfa gyfeillgar, neu angen cymorth dros anghydfod ynghylch plant neu am ddiogelu asedau mawr neu weithiau cymhleth yn y llys, gallwn eich cynrychioli chi.

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o gwmnïau eraill, bydd Grant Stephens Family Law, yn trin eich mater drwy gyfreithiwr cymwys bob tro ac felly gallwch fod yn sicr bod gennym y wybodaeth a'r profiad i drin hyd yn oed yr achosion cyfreithiol teulu mwyaf sensitif a chymhleth.

Rydym yn ymfalchïo mewn trafod pob achos gyda gofal ac ymroddiad di-rym, gan sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn ac yn cyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Rydym yn deall y dryswch a'r anesmwythder y mae cleientiaid yn ei deimlo pan fyddant yn cysylltu â ni am y tro cyntaf, a dyna pam hyd yn oed yn ystod ymgyfreitha cymhleth iawn, byddwn bob amser yn cyfathrebu'n glir gyda chi i sicrhau nad ydych yn cael eich llethu gan dermau a phrosesau cyfreithiol cymhleth.

Ein nod yw rhoi'r siwrnai fwyaf esmwyth i'n cleientiaid a ble bynnag y bo'n ymarferol, byddwn yn cadw achosion y tu allan i'r llys. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfryngu teuluol a chyfraith gydweithredol llawn i alluogi cyplau i weithio allan eu trefniadau eu hunain mewn amgylchedd diogel. Bydd ein cyfryngwyr teulu a chyfreithwyr cydweithredol sydd wedi'u hyfforddi a'u hyfforddi'n llawn yn eich tywys a'ch cynghori am gyhyd ag y bo angen.

Fodd bynnag, mae gennym hefyd y profiad i wybod na ellir datrys pob achos fel hyn. Pan fydd achosion yn mynd i'r llys, gallwn ddarparu'r gynrychiolaeth gyfreithiol orau, gan sicrhau dyfodol cadarnhaol i chi. P'un a oes angen i chi ddiogelu eich asedau yn ystod ysgariad neu ddiddymiad anodd, neu sicrhau eich perthynas gyda'ch plant neu wyrion, bydd Grant Stephens Family Law ar eich ochr chi.

Rydym yn gwerthfawrogi bod cyplau'n poeni am gynyddu ffioedd cyfreithiol ar adegau anodd yn eu bywydau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gostau cystadleuol ac yn sicrhau bod costau mor isel â phosibl bob amser. Rydym yn cynnig yr apwyntiad 30 munud cyntaf am ddim a gellir ei drefnu o fewn 24 awr i'ch ymholiad cyntaf.

Scroll to Top